Privacyverklaring

Zorg Zonder Beperking is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemene gegevens Zorg Zonder Beperking

Adres
Noordwal 85
4141 BM Leerdam

Telefoonnummer
+31 (0)6 44 00 44 31

E-mailadres
info@zorgzonderbeperking.nl

Website
www.zorgzonderbeperking.nl

Rechtsvorm
Eenmanszaak van N.E. (Nathalie) Kraaijeveld

Doelstelling
Het bieden van verschillende soorten dienstverlening (verpleging, verzorging, begeleiding, activiteiten, huishoudelijke ondersteuning, organiseren en structureren van administratie en huishouden) aan cliënten met een PGB alsmede aan andere particulieren en zorginstellingen, alles in de ruimste zin van het woord.

KvK-nummer
62768603

Zorg Zonder Beperking verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij beperken ons tot de verwerking van gegevens die we daarvoor echt nodig hebben. Het gaat daarbij bijna altijd om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Daarnaast is het denkbaar dat wij de beschikking krijgen over persoonsgegevens via correspondentie die plaatsvindt in het kader van onze dienstverlening.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het opstellen en uitvoeren van (model)zorgovereenkomsten, voor correspondentie met en declaratie bij de Sociale Verzekeringsbank, voor (door u gevraagde) offertes, facturatie, incasso en dergelijke.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en eventueel faxnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN/BIC)
 • Andere persoonsgegevens die u in het kader van onze dienstverlening actief aan ons verstrekt of waarover wij in het kader van onze dienstverlening de beschikking krijgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zorg Zonder Beperking kan onder omstandigheden de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

 • gezondheid.
 • burgerservicenummer (BSN): bijvoorbeeld wanneer wij dat voor de uitvoering van de (model)zorgovereenkomst en factuur nodig is.

Wij zullen u direct informeren indien wij de beschikking krijgen over de hier bedoelde bijzondere en/of gevoelige gegevens, zonder dat u daar weet van heeft.

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

Zorg Zonder Beperking verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om met u een (model)zorgovereenkomst aan te kunnen gaan en deze uit te kunnen voeren
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening
 • omdat daartoe een wettelijke verplichting bestaat (bijvoorbeeld het voeren van een deugdelijke administratie ten behoeve van de Belastingdienst)

De gegevens worden verwerkt op basis van de met u gesloten overeenkomst.

Voor de verwerking van de hierboven bedoelde bijzondere/gevoelige gegevens geldt daarnaast nog een specifieke grondslag. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of geneeskundige aard.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank) indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website en e-mailverkeer

Zorg Zonder Beperking maakt voor haar website en voor haar e-mailverkeer gebruik van een hostingbedrijf met een beveiligde server. De website gebruikt drie cookies. Dat zijn kleine bestanden die op de computer of het mobiele apparaat geïnstalleerd worden tijdens het gebruik van internetpagina’s of apps. De door ons gebruikte cookies zijn gekoppeld aan Google Analytics, een instrument dat ontwikkeld is om het gebruik van de site, het aantal bezoekers e.d. te kunnen monitoren. Deze gegevens worden anoniem verzameld, zijn niet gekoppeld aan het IP-adres van uw computer en ook niet op een andere manier herleidbaar tot personen. Wel kunt u ons via een contactformulier op de website vragen om contact met u op te nemen en dan vragen wij u om in ieder geval uw naam en een e-mailadres op te geven Deze gegevens worden door ons verwijderd wanneer het niet langer noodzakelijk is om ze te bewaren.

Geen ongevraagde reclame

Zorg Zonder Beperking benadert personen nooit ongevraagd voor marketing. Zorg Zonder Beperking houdt personen alleen met toestemming op de hoogte van ontwikkelingen die voor haar dienstverlening van belang zijn.

Opslag van gegevens

Zorg Zonder Beperking gebruikt bewust zo weinig mogelijk online mailtoepassingen of online kantoorapplicaties. De computer en andere apparatuur, zoals de smartphone, bevindt zich in een met sterke wachtwoorden beveiligd netwerk. De genoemde apparatuur is zelf ook beveiligd met sterke wachtwoorden en beveiligd  verbonden met het internet. Zorg Zonder Beperking gebruikt beschermende software (antivirus, malwareprotectie, firewall). Alle genoemde apparatuur is aanwezig in een afgesloten en beveiligde kantooromgeving. Zorg Zonder Beperking heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zorg Zonder Beperking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Die gegevens hebben wij in ieder geval nodig zolang de dienstverlening waarom u ons heeft gevraagd nog loopt. Wij hanteren als algemene regel dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan één jaar na beëindiging van onze dienstverlening. Als het nodig is om daarop een uitzondering te maken, vragen wij vooraf altijd uw toestemming.

Een uitzondering geldt ook voor zover de fiscale bewaarplicht van toepassing is. Zo geldt onder meer voor de debiteuren-en crediteurenadministratie een bewaartermijn van zeven jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg Zonder Beperking. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dat laatste kan wel tot gevolg hebben dat wij de verlening van zorg niet kunnen voortzetten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar
info@zorgzonderbeperking.nl . Dat geldt ook voor de intrekking van een verleende toestemming en voor een bezwaar tegen de gegevensverwerking door Zorg Zonder Beperking. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten?

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zorgzonderbeperking.nl. Wij maken u er tevens op attent dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Raadpleeg voor meer informatie de website van deze organisatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Eventuele wijzigingen van deze verklaring worden gepubliceerd op onze website.